ค้นหาชุมชนนวัตกรรมเกษตร...
แม่ปอคี

บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ชุมชนบ้านขุนแม่เหว่ยแวดล้อมด้วยพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ