ค้นหาชุมชนนวัตกรรมเกษตร...
ขะเนจื้อ

บ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

...
บ้านทุ่งผึ้ง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
บ้านปูเต้อ

บ้านปูเต้อ หมู่ที่ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

...
บ้านม่วงงาม

บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข

บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

...
บ้านสา

บ้านสา หมู่ที่ 4 ตำลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
บ้านห้วยกระทิง

บ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

...
บ้านแม่ตาใน

บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
บ้านใหม่เหล่ายาว

บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
บ้านไม้กะพง

บ้านไม้กะพง หมู่ที่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

...
แม่ปอคี

บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ชุมชนบ้านขุนแม่เหว่ยแวดล้อมด้วยพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ

...
แม่สุก

บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

...
ไผ่งาม

บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง